Nový občanský zákoník a důležité informace pro fitness

15.01.2014 13:08

Ministerstvo spravedlnosti ČR dokončilo práce na rekodifikaci soukromého práva tzv. „Zákon pro život, zákon inspirovaný životem.“ V jejím rámci byl schválen nejen nový občanský zákoník, ale také nový zákon o obchodních korporacích a nový zákon o mezinárodním právu soukromém. Nový občanský zákoník klade důraz jak na naše demokratické právní tradice, tak i na principy a standardy soukromého práva v Evropě. Připravili jsme souhrn informací, které by mohly zajímat majitele a provozovatele fitness a wellness.

 

Co všechno v novém občanském zákoníku najdete:

Občanský zákoník je tematicky rozdělen do pěti částí – Obecná část, Rodinné právo, Absolutní majetková práva, Relativní majetková právaUstanovení společná, přechodná a závěrečná.

Nejobsáhlejší je část čtvrtá nazvaná” Relativní majetková práva”. Zahrnuje v sobě různé druhy smluv, stejně tak jako závazky z deliktního jednání (tedy i odpovědnost za škodu).

Níže popsané změny se týkají zejména smluvního práva, tedy vyjednávání o smlouvách.

1.    Nový občanský je méně formální, než původní občanský zákoník, rozšiřuje se také okruh případů, kdy ke sjednání smlouvy není potřebná písemná forma. Věnujte proto zvýšenou pozornost jak e-mailové komunikaci, tak ústním jednáním, protože i v těchto případech může být uzavřena platná smlouva.

2.    Pokud smluvní strana získá při vyjednávání o smlouvě důvěrný údaj nebo sdělení o druhé straně, dbá, aby tyto nebyly zneužity, nebo prozrazené bez zákonného důvodu. Pokud tedy posíláte důvěrné informace, označte je vhodnou formou jako důvěrné.

3.    V samotném procesu uzavírání smlouvy platí, že mlčení nebo nečinnost samy o sobě nejsou přijetím nabídky. K uzavření smlouvy naopak dojde i v případě, kdy odpověď na nabídku je vymezena jinými slovy, ale obsahově jde o souhlas s nabídkou.

4.    Zvýšenou pozornost je také třeba věnovat tomu, pokud vám smluvní partner zašle tzv. potvrzovací dopis či e-mail – např. ve formě zápisu z jednání. Podle zákona totiž bude obsah smlouvy popsaný v takovém potvrzovacím dopise považován za to, co bylo skutečně ujednáno, i když bude obsahovat drobné odchylky.

5.    I pokud může být smlouva uzavřena ústně, může si kterákoliv ze strany písemně vyhradit, že trvá na jejím písemném uzavření. Písemně uzavřenou smlouvu lze měnit i ústně, pokud nebude ve smlouvě určeno jinak.

 

Dalším důležitým okruhem, který by vás mohl zajímat, je ochrana soukromí a osobních dat. Vybíráme pro vás části zákona, které by vás mohli inspirovat k jeho přečtení.

1.  Zachytit a rozšiřovat jakýmkoli způsobem podobu člověka tak, aby podle zobrazení bylo možné určit jeho totožnost, je možné jen s jeho svolením.

2. Nikdo nesmí zasáhnout do soukromí jiného, nemá-li k tomu zákonný důvod. Zejména nelze bez svolení člověka narušit jeho soukromé prostory, sledovat jeho soukromý život nebo pořizovat o tom zvukový nebo obrazový záznam, využívat takové či jiné záznamy pořízené o soukromém životě člověka třetí osobou, nebo takové záznamy o jeho soukromém životě šířit. Ve stejném rozsahu jsou chráněny i soukromé písemnosti osobní povahy.

 

Změny se v novém občanském zákoníku týkají i statusu právnických osob, (zákoník řeší jejich ustanovení, vznik i zrušení, přemístění, účel, orgány atd.), podnikatelů (obchodních firem, sídla podnikatele, zastoupení i zákazu konkurence) a společností (práva a povinnosti společníků navzájem, správa společnosti, práva a povinnosti společníků k třetím osobám, zánik členství, zánik společnosti, tichá společnost, podíl tichého společníka na zisku nebo ztrátě, zánik tiché společnosti). Pokud máte ve správě cizí majetek, budou se vás týkat ustanovení o jeho správě, vyúčtování i pojištění, atd.

 

Osobitý díl nového občanského zákoníku se věnuje obchodní soutěži

Kdo se účastní hospodářské soutěže, nesmí nekalou soutěží zneužívat, ani účast jiných v hospodářské soutěži omezovat. Kdo se dostane v hospodářském styku do rozporu s dobrými mravy soutěže jednáním způsobilým přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo zákazníkům, dopustí se nekalé soutěže. Nekalá soutěž se zakazuje. Nekalou soutěží je zejména:

                            a)   klamavá reklama,

                            b)   klamavé označování zboží a služeb,

                            c)   vyvolání nebezpečí záměny,

                            d)   parazitování na pověsti závodu, výrobku či služeb jiného soutěžitele,

                            e)   podplácení,

                            f)   zlehčování,

                            g)   srovnávací reklama, pokud není dovolena jako přípustná,

                            h)   porušení obchodního tajemství,

                            i)   dotěrné obtěžování a

                            j)   ohrožení zdraví a životního prostředí.

 

Z titulu podnikání může čtenáře zajímat oddíl o péči o zdraví. Péče o zdraví zahrnuje úkon, prohlídku nebo radu a všechny další služby, které se týkají bezprostředně ošetřovaného a které jsou vedeny snahou zlepšit nebo zachovat jeho zdravotní stav. Péče o zdraví však není činnost spočívající jen v prodeji nebo jiném převodu léků.

 

Více informací a úplné znění nového občanského zákoníku najdete na adrese https://www.uplnezneni.cz/zakon/89-2012-sb-obcansky-zakonik/. Doporučujeme všem prostudovat znění, která se vás týkají, ušetříte si zbytečné nepříjemnosti, komplikace a případné pokuty.

 

Autor: Nina Teodorová

Foto: Freedigitalphotos.net 

 

Diskuze k článku: Nový občanský zákoník a důležité informace pro fitness

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.