Podnikání ve fitness - Založení fitness centra

23.01.2014 17:15

Ve spolupráci s Českou komorou fitness spouštíme novou rubriku. Ta vychází z velké části ze zpracovaných právních analýz komory a přináší důležité informace o tom, jak začít podnikat ve fitness.

Mnoho lidí dnes vidí v oblasti fitness velký potenciál pro podnikání. Není se čemu divit, počet fitness center i jejich návštěvníků u nás postupně stoupá a nic nenasvědčuje tomu, že by se na tom něco mělo změnit. Pokud i pro vás je toto téma aktuální, pokusíme se vám přiblížit, jak proces založení vlastně probíhá.

Na začátek je potřeba si říct, že musíte být samozřejmě podle legislativy považováni za fitness centrum.

 

Co tedy fitness centrum vlastně je?

Fitness centrum je z pohledu legislativy prostor pro konání pohybových aktivit, které mají za cíl všeobecnou fyzickou kondici, zdatnost, zlepšování držení těla, rozvoj svalstva a podobně. Využívají se tu činky, trenažéry a další speciální přístroje. Většina center dnes nabízí také mnoho jiných služeb jako masáže, saunu, vířivky, poradenství, prodej různých doplňků výživy a jiné.

I při poskytování těchto služeb je samozřejmě nutné splňovat podmínky na to, abyste spadali do kategorie fitness centrum.

 

Živnost nebo firma?

Co se týče samotného založení, je třeba mít jasno v tom, jestli chceme podnikat jako fyzická nebo právnická osoba. Dobrou zprávou je, že při zakládání fitness centra máte na výběr z obou variant.

Pokud se rozhodnete podnikat jako fyzická osoba, znamená to, že musíte být vlastníkem živnostenského listu, máte podle obchodního zákoníku statut podnikatele a zapisujete se do živnostenského rejstříku. Živnostenský list může získat každá osoba po dosažení 18 let, která je bezúhonná a způsobilá k právním úkonům. K podnikání jakožto fitness centra je potřeba pouze živnost volná, Provozovaní tělovýchovných zařízení. Při tomto typu podnikání, tedy na ŽL, můžeme považovat za výhodu fakt, že nepotřebujete velké množství peněz na vytvoření základního jmění. Je ale nutno podotknout, že v tomto byznysu jsou počáteční investice většinou vysoké i bez této položky.

Další, pro mnohé podstatnější, výhodou je jednoduchost administrativy. Tu drobní živnostníci zvládají většinou sami, nemusí si tak zpravidla najímat účetní nebo právníky.

Abychom však neřešili jenom příjemnou stránku podnikání na živnostenský list, je nutno připomenout největší nevýhodu, která odrazuje mnoho potenciálních živnostníků. Za závazky totiž ručíte celým svým majetkem v plné výši.

 

Pokud se naopak rozhodnete založit si fitness centrum jako právnická osoba (PO), je určitě pozitivní, že tuto možnost má každá PO bez ohledu na formu nebo zaměření. V praxi to znamená, že si můžete za tímto účelem založit nebo využit už existující s.r.o., akciovou společnost, nebo kteroukoli jinou formu. Fitness centrum tak může provozovat třeba škola, obec, nebo i církevní spolek.

Při zakládání právnické osoby je však nutno počítat s větší časovou i finanční náročností, o čem vypovídají třeba větší nároky na účetnictví a tím i angažování odborné účetní.

Právnické osoby ručí na rozdíl od živnostníků jenom svým obchodním majetkem a společníci ručí pouze do výše svého nesplaceného vkladu. To se však s novým občanským zákoníkem upravuje. Dříve platila povinnost minimálního základního jmění společnosti s ručením omezeným (s.r.o.) ve výši 200 tis. Kč. Tím společnost ručila za svoje podnikání případným věřitelům. Ve skutečnosti opak byl pravdou. Dnes tato povinnost zaniká a s.r.o. je tak možné založit se základním kapitálem již od 1 Kč. To má však svá specifika, protože případnou ochranu věřitelů s.r.o. zajišťují kromě ustanovení o správě majetku společnosti a odpovědnosti také pravidla o testu insolvence, které společnosti zakazují poskytovat určitá plnění v případě, že by si tím způsobila úpadek. Odpovědnost se tak více přenáší na majitele a jednatele. Tedy se rizikem přibližuje podnikání na ŽL.

Podnikání jako právnická osoba má také některá pozitiva. Kupříkladu zpravidla snadněji získáte úvěr a při obchodování s většími a významnějšími klienty působíte důvěryhodněji (ovšem s ohledem na svůj základní kapitál).

 

Je tedy potřebné zvážit všechny výhody a nevýhody obou forem, zejména dle finančních možností a ochoty riskovat svůj vlastní soukromý majetek a připravit se na tu nejtěžší část – samotné provozování fitness centra.

Více si o výhodách a nevýhodách té které formy řekneme v dalším díle tohoto seriálu.

 

Autor: Katarína Šlesaríková, na základě právní analýzy České komory fitness
Foto: Freedigitalphotos.net

 

Vaše dotazy k založení fitness centra:

Potřebujete skutečný úvěr

oceanicfinance | 08.12.2017Potřebujete skutečný úvěr na obchodní účely nebo na zaplacení svého dluhu kontaktujte pana Kellie Wilsona nyní za opravné půjčky prostřednictvím e-mailu: Oceanicfinance113@gmail.com nebo +1 (267) 725-7570

NEED OF A PROFESSIONAL HACKER

Nicholas | 05.12.2017

★ KOMPOZITNÍ HÁČKY ★

Pokud skutečně potřebujete PROFESSIONAL LEGIT HACKER, který vám zajistí efektivní práci s rychlou reakcí, gratulujeme, jste potkal pravý HACKERS.

★ KDO JSOU KOMPOZITNÍ HACKS ???
• Jsme tým profesionálních hackerů, produktem sdružených Legit hackerů z Dark-Web (pentaguard, CyberBerkut, RedHack, Black Hat, White Hack), které existují už více než 12 let, náš systém je velmi strunný decentralizovaná struktura příkazů, která funguje na základě myšlenek a směrnic.

★ ZÁRUKA ZAMĚSTNÁNÍ:
• Upřímně řečeno, vždycky dávám 100% záruku na jakoukoli práci, od níž jsme byli požádáni, protože jsme vždy uspěli v téměř každé naší práci více než 12 let a naši klienti dokážou svědčit o tom. , ale můžeme poskytnout rychlou odezvu na vaši práci v závislosti na tom, jak rychle a naléhavě to budete potřebovat.Time také záleží na tom, co přesně chcete hacknout a jak vážné jste. Dobrá doba se sociálním inženýrstvím je vyžadována pro hacking.So if youwant aby nás v krátké době vázala, pak nás prostě nekontaktujte, protože nemůžeme hackovat během 30 minut, * omlouvám se *. Zřejmě čas závisí na vaší štěstí. Pokud je to štěstí, pak je možné hacknout do 30minutesbut, pokud je to naopak, to bude trvat několik hodin. Viděla jsem FAKE HACKERS, kteří tvrdili, že mohou hackovat za 30min, 20min, ale neexistuje žádný REAL HACKER, který by to mohl říct (vyhnout se jim).
Upozorňujeme, že máme pouze jeden kontaktní e-mail: compositehacks@gmail.com

Budeme rádi, abyste se připojili k více než 2000 spokojených zákazníků po celém světě, abychom mohli využít našich služeb.

★ NAŠE SPOJOVACÍ PROSTŘEDKY:
Existuje tolik důvodů, proč lidé potřebují najmout hackeře. Mohlo by to být hackování webových stránek, které by mohly poškodit, načítat informace, upravovat informace nebo vám poskytnout administrátorský přístup. Někteří lidé by nás mohli potřebovat pro hacking jakéhokoli chytrého telefonu, který vám umožní přístup ke všem aktivitám na telefonu jako jsou textové zprávy, protokoly hovorů, aplikace pro sociální média a další informace. Některé by mohly potřebovat Hack Facebook, gmail, yahoomail, Instagram, twitter a všechny ostatní účty sociální sítě. Nicméně můžeme také Hack na webové stránky školy (server) měnit známky bez jakékoli stopy, také někteří lidé mohou chtít sledovat někoho jiného Umístění pravděpodobně pro případ vyšetřování.
Všechno toto je to, co můžeme dostat Hotovo za pár hodin.

★ JINÉ ZVLÁŠTNÍ SLUŽBY, KTERÉ NABÍZÍME:
★ Hacking a prodej programovaných kreditních karet a CREDIT CARD TOP-UP
★ Prodej nepopsatelných telefonů (ani pentagon nemůže sledovat naše telefony)
★ Prodej balíčků nácviku pro začínající etické hackery.

★ Můžete nás také kontaktovat pro další Cyber ​​útoky a únosy, děláme téměř vše.

★ Kontaktujte nás pro požadovanou službu: compositehacks@gmail.com

NEED OF A PROFESSIONAL HACKER

Nicholas | 05.12.2017

★COMPOSITE HACKS★

If Truly you Are In Need Of A PROFESSIONAL LEGIT HACKER Who Will Get Your Job Done Efficiently With Swift Response, Congratulations, You Have Met the Right HACKERS.

★ WHO ARE COMPOSITE HACKS???
• We are a Team Of Professional HACKERS , a product of the coming together of Legit Hackers from the Dark-Web, (pentaguard,CyberBerkut, RedHack , Black Hat, White Hack ) we have been existing for over 12years, our system is a veryStrongand decentralized command structure that operates on ideas and directives.

★ JOB GUARANTEE:
• Frankly speaking, I always give a 100% guarantee on any job we are been asked to do, because we have always been successful in Almost all our jobs for over 12years and our clients can testify to that .To hack any thing needs time though, but we can provide a swift response to your job depending on how fast and urgent you need it.Time also depends on what exactly you want to hack and how serious you are.Enough time with social engineering is required for hacking.So if youwant to bind us in a short time, then just don't contact us because We can't hack within 30minutes,*sorry*.Basically, time depends on your luck.If its good luck, then it is possible to hack within 30minutesbut, if it is in the other way round, it would take few hours.I have seen FAKE HACKERS claiming they can hack in 30min, 20min , but there is no REAL HACKER who can say this (AVOID THEM).
Please Note : we have only one contact email : compositehacks@gmail.com

We will be happy to have you join over 2000 satisfied clients around the world to use our services.

★ OUR HACKING CAPABILITIES:
There are so many Reasons why people need to hire a hacker, It might be to Hack a Websites to deface , retrieve information, edit information or give you admin access Some people might need us for Hacking any smart phone giving you access to all activities onthephone like , text messages , call logs , Social media Apps and other informations.Some might need to Hack a Facebook , gmail, yahoomail, Instagram , twitter and every other social network Accounts, Some might need to Hack into Court's Database to Clear criminal records.However we can also Hack into school's websites (server) to change grades without any trace, Also Some Individuals might want to Track someone else's Location probably for investigation cases.
All these Are what we can get Done withing few hours.

★ SOME OTHER SPECIAL SERVICES WE OFFER:
★ Hacking and sales of Programmed credit cards & CREDIT CARD TOP-UP
★ Sales of untraceable phones (even the pentagon can not track our phones)
★ Sales of Tutorial packs for Beginner Ethical Hackers.

★ You can also contact us for other Cyber Attacks And Hijackings, we do almost All.

★Contact Us for Your Desired Service: compositehacks@gmail.com

7178890052

GLORIA | 28.11.2017

The loan was approved quickly . I was in urgent need of money as I wanted money for my medical treatment purpose . Bajaj Served me like god and now are like god to me because they helped me in my need . Bajaj is the best finance company in India . I will recommend everyone to take loan from Bajaj Finserv as they treat their customers as a valuable gems. They have very good and experienced team. So,everyone go for Bajaj closing your eyes. E-mail: 24hourspaydayloan@gmail.com

Thank you Baja

BEST LENDING COMPANY WORLDWIDE

financialsupport@zoho.com | 26.11.2017

Dear Applicant,

Do you seek funds to pay off Credits and Debts? financialsupport@zoho.com ( financialsupport@zoho.com ) is here to put a stop to your financial problems. We offer all kinds of Loan (Personal Loan, Commercial Loan, etc.) We give out loan with an Interest rate of 1.00%. Interested applicants should Contact us via email: financialsupport@zoho.com, (+1-240) 203-8683.

Please Fill the Application Form Below:
- Complete Name:
- Loan amount needed:
- Loan Duration:
- Purpose of loan:
- City / Country:
- Telephone:
- How Did You Hear About Us:

If you are interested to get a loan then kindly write us with the loan requirement. Please, contact us for more information: financialsupport@zoho.com (financialsupport@zoho.com)


=================================Dear Applicant,

Do you seek funds to pay off Credits and Debts? financialsupport@zoho.com ( financialsupport@zoho.com ) is here to put a stop to your financial problems. We offer all kinds of Loan (Personal Loan, Commercial Loan, etc.) We give out loan with an Interest rate of 1.00%. Interested applicants should Contact us via email: financialsupport@zoho.com, (+1-240) 203-8683.

Please Fill the Application Form Below:
- Complete Name:
- Loan amount needed:
- Loan Duration:
- Purpose of loan:
- City / Country:
- Telephone:
- How Did You Hear About Us:

If you are interested to get a loan then kindly write us with the loan requirement. Please, contact us for more information: financialsupport@zoho.com (financialsupport@zoho.com)

PergoCF@gmail.com

PergoCF@gmail.com | 23.11.2017

WE OFFER ALL KIND OF LOANS - APPLY FOR AFFORDABLE LOANS.

Are you a business man or woman? Are you in any financial mess or Do you need funds to start up your own business? Do you need a loan to start a nice Small Scale and medium business? Do you have a low credit score and you are finding it hard to obtain capital loan from local banks and other financial institutes?. Interested applicants should Contact us via email: PergoCF@cheerful.com ( PergoCF@qualityservice.com ) PergoCF@gmail.com

Our loans are well insured for maximum security is our priority, Our leading goal is to help you get the services you deserve, Our program is the quickest way to get what you need in a snap. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Gain flexibility with which you can use for any purpose from vacations, to education, to unique purchases. Interested applicants should Contact us via email: PergoCF@cheerful.com ( PergoCF@qualityservice.com ) PergoCF@gmail.com

We offer a wide range of financial services which includes: Business Planning, Commercial and Development Finance, Properties and Mortgages, Debt Consolidation Loans, Business Loans, Private loans, Home Refinancing Loans with low interest rate at 1.00% per annul for individuals, companies and corporate bodies. Get the best for your family and own your dream home as well with our General Loan scheme. Interested applicants should Contact us via email: PergoCF@cheerful.com ( PergoCF@qualityservice.com ) PergoCF@gmail.com

WE OFFER ALL KIND OF LOANS - APPLY FOR AFFORDABLE LOANS.

Please, contact us for more information: PergoCF@qualityservice.com ( PergoCF@gmail.com ) PergoCF@cheerful.com
Kindly write us back with the loan information;
- Complete Name:
- Loan amount needed:
- Loan Duration:
- Purpose of loan:
- City / Country:
- Telephone:
- How Did You Hear About Us:

If you are interested to get a loan then kindly write us with the loan requirement. Please, contact us for more information: PergoCF@qualityservice.com ( PergoCF@gmail.com ) PergoCF@cheerful.com

Yours Sincerely,
Mr. Ren Hya
PergoCF@qualityservice.com ( PergoCF@gmail.com ) PergoCF@cheerful.com
We look forward to hear from you ASAP
Interested applicants should Contact us via email: PergoCF@qualityservice.com ( PergoCF@gmail.com ) PergoCF@cheerful.com

RMPCapitals@gmail.com

RMPCapitals@gmail.com | 23.11.2017

Dear Applicant,

Do you seek funds to pay off Credits and Debts? RMPCapitals@gmail.com ( RMPCapitals@usa.com ) is here to put a stop to your financial problems. We offer all kinds of Loan (Personal Loan, Commercial Loan, etc.) We give out loan with an Interest rate of 1.00%. Interested applicants should Contact us via email: RMPCapitals@gmail.com ( RMPCapitals@usa.com )

Please Fill the Application Form Below:
- Complete Name:
- Loan amount needed:
- Loan Duration:
- Purpose of loan:
- City / Country:
- Telephone:
- How Did You Hear About Us:

If you are interested to get a loan then kindly write us with the loan requirement. Please, contact us for more information: RMPCapitals@gmail.com ( RMPCapitals@usa.com )

Nabídka půjčky za 48 hodin.

Marina Sanchez | 19.11.2017

Potřebujete financování pro váš domov, pro vaši firmu, nákup automobilů, nákup motocyklů, budování vlastního podnikání, pro vaše osobní potřeby bezpochyby. Poskytuji osobní půjčky v rozmezí od 1 000 do 5 000 000 s roční úrokovou sazbou 3%. Nezáleží na výši. Ve své žádosti o úvěr uveďte přesnou částku, kterou chcete požádat, a datum splacení. Děkujeme, že jste napsali své osobní půjčky e-mailem:
marinasanchez67605493@gmail.com
WhatsApp: +33 7 55 16 15 51

UPDATE ON LOAN REQUIREMENT

Mrs.Emilia Fedorcakova | 16.11.2017

Getting a legitimate loan have always been a huge problem To clients who have financial problem and need solution to it. The issue of credit and collateral are something that clients are always worried about when seeking a loan from a legitimate lender. But.. we have made that difference in the lending industry. We can arrange for a loan from the range of $5,500. to $500,000.as low as 1% interest Kindly respond immediately to this email: bdsfn.com@gmail.com
Email : bdsfn.com@gmail.com
Emaill: anatiliatextileltd@gmail.com
Our Services Include the Following
Debt Consolidation
cond Mortgage
Business Loans
Personal Loans
Family loan
International Loans
Loan for any kinds
E.T.C

No social security and no credit check, 100% Guarantee. All you have to do is let us know exactly what you want and we will surely make your dream come true. (LEND UP LOAN ). says YES when your banks say NO. Lastly, we fund small scale loan firm, intermediaries, small scale financial institutions for we have unlimited capital. For further details to go about procuring a loan contact us, Kindly respond immediately to this email: bdsfn.com@gmail.com
Email : bdsfn.com@gmail.com
Emaill: anatiliatextileltd@gmail.com
Best Regards.
Mrs.Emilia Fedorcakova

UPDATE ON LOAN REQUIREMENT

Mrs.Emilia Fedorcakova | 16.11.2017

Getting a legitimate loan have always been a huge problem To clients who have financial problem and need solution to it. The issue of credit and collateral are something that clients are always worried about when seeking a loan from a legitimate lender. But.. we have made that difference in the lending industry. We can arrange for a loan from the range of $5,500. to $500,000.as low as 1% interest Kindly respond immediately to this email: bdsfn.com@gmail.com
Email : bdsfn.com@gmail.com
Emaill: anatiliatextileltd@gmail.com
Our Services Include the Following
Debt Consolidation
cond Mortgage
Business Loans
Personal Loans
Family loan
International Loans
Loan for any kinds
E.T.C

No social security and no credit check, 100% Guarantee. All you have to do is let us know exactly what you want and we will surely make your dream come true. (LEND UP LOAN ). says YES when your banks say NO. Lastly, we fund small scale loan firm, intermediaries, small scale financial institutions for we have unlimited capital. For further details to go about procuring a loan contact us, Kindly respond immediately to this email: bdsfn.com@gmail.com
Email : bdsfn.com@gmail.com
Emaill: anatiliatextileltd@gmail.com
Best Regards.
Mrs.Emilia FedorcakovaGetting a legitimate loan have always been a huge problem To clients who have financial problem and need solution to it. The issue of credit and collateral are something that clients are always worried about when seeking a loan from a legitimate lender. But.. we have made that difference in the lending industry. We can arrange for a loan from the range of $5,500. to $500,000.as low as 1% interest Kindly respond immediately to this email: bdsfn.com@gmail.com
Email : bdsfn.com@gmail.com
Emaill: anatiliatextileltd@gmail.com
Our Services Include the Following
Debt Consolidation
cond Mortgage
Business Loans
Personal Loans
Family loan
International Loans
Loan for any kinds
E.T.C

No social security and no credit check, 100% Guarantee. All you have to do is let us know exactly what you want and we will surely make your dream come true. (LEND UP LOAN ). says YES when your banks say NO. Lastly, we fund small scale loan firm, intermediaries, small scale financial institutions for we have unlimited capital. For further details to go about procuring a loan contact us, Kindly respond immediately to this email: bdsfn.com@gmail.com
Email : bdsfn.com@gmail.com
Emaill: anatiliatextileltd@gmail.com
Best Regards.
Mrs.Emilia Fedorcakova

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Přidat nový příspěvek